Disclaimer

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website
Op het gebruik van de website van Van Onna Business & Logistics zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Van Onna Business & Logistics stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door
Van Onna Business & Logistics met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.
Van Onna Business & Logistics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. De website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Van Onna Business & Logistics worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de
Van Onna Business & Logistics. Van Onna Business & Logistics geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Van Onna Business & Logistics garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst
of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. Van Onna Business & Logistics aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier.

Van Onna Business & Logistics vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Van Onna Business
& Logistics. Van Onna Business & Logistics geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Tevens is Van Onna Business & Logistics niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Van Onna Business
& Logistics die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Van Onna Business & Logistics in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van deze website, de aangeboden diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Van Onna Business & Logistics en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Van Onna Business & Logistics. Van Onna Business & Logistics zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Van Onna Business & Logistics slecht verdraagt met de goede naam en reputatie van Van Onna Business & Logistics, de aangeboden diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy
Van Onna Business & Logistics respecteert de privacy van alle gebruikers van
haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de
gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Van Onna
Business & Logistics verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming
met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
De persoonsgegevens die door u worden verstrekt via de website
van Van Onna Business & Logistics of per e-mail, worden
uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel,
zoals het reageren op informatieaanvragen.

Heeft u een vraag, neem dan contact
met mij op.